Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pracownika/byłego pracownika

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do prawidłowej realizacji stosunku pracy.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, oraz wszelkie inne dane, a w szczególności dane dodatkowe przekazane w CV) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy, jak również realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy lub innych szczegółowych przepisów

 

  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu).

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m. in. medycyna pracy, zewnętrzne usługi mienia, audytorzy zewnętrzni, PIP, kontrole urzędnicze, kontrole przy projektach unijnych jeśli brałaś/eś w nich udział) lub inne podmioty jedynie po wyrażeniu dobrowolnej i świadomej zgody na przekazanie Twoich danych (np.: karty sportowe, ubezpieczenia grupowe). Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą profilowane.
Dane osobowe pracownika przechowywane są przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest ChM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny. Wysyłając CV zgadzasz się na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę.
2. W razie pytań dotyczących danych osobowych możesz kierować zapytania na adres: iod@chm.eu.
3. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, oraz wszelkie inne dane, a w szczególności dane dodatkowe przekazane w CV) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
5. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
6. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;9.
8. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat.
9. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w ogłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
10. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą profilowane.
11. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Cię że przekazanie ChM sp. z o. o. aplikacji w postaci załącznika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wszelkich dodatkowych danych zawartych w dokumencie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w CV, nie załączaj pliku. Jeśli uznasz, że załączenie CV jest konieczne, pamiętaj, usuń z niego dane wrażliwe (tj. stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące orientacji seksualnej). Zamieszczaj tylko dane, które mogą być istotne w procesie rekrutacji. CV zawierające dane wrażliwe, wskazane powyżej, zostaną usunięte.
12. Przekazanie ChM sp. z o. o. aplikacji w postaci załącznika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w załączonym przez Ciebie CV. Poprzez takie działanie oświadczasz też, że zostałaś/eś poinformowana/y, że Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolnej zgody dla ww. celów. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji, nie wysyłaj maila.