Aktualności

Aktualności

18 maja 2022

Artykuł: Migracja implantów podskokowych w korekcji płaskostopia u dzieci: badanie pilotażowe w modelach kości syntetycznych.

ORYGINALNY ARTYKUŁ

Migracja implantów podskokowych w korekcji płaskostopia u dzieci: badanie pilotażowe w modelach kości syntetycznych

Michał Kwiatkowski 1 , Tomasz Guszczyn 2 , Andrzej Sobolewski 3 , Marcin Sar 4 , Adam Hermanowicz 5

1. Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Polska / National Intersectoral Doctoral Studies at the Medical University of Białystok, Poland
2. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska / Department of Pediatric Orthopaedics and Traumatology, Medical University of Białystok, Poland
3. ChM Sp. z o.o., Polska / ChM Sp. z o.o., Poland
4. Oddział urazowo-ortopedyczny, SP ZOZ Bielsk Podlaski, Polska / Department of Orthopaedics and Traumatology, SP ZOZ Bielsk Podlaski, Poland
5. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska / Department of Pediatric Surgery and Urology, Medical University of Białystok, Poland
 
Wydanie: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2022; 24 (2): 121-132
 

Abstrakt

 

Wstęp. Powikłanie po zabiegu artroerezy podskokowej, jakim jest migracja implantu podskokowego jest opisywana w literaturze naukowej, jednakże badania kliniczne nie pozwalają jednoznacznie określić przyczyn tego zjawiska. Celem pracy jest określenie ryzyka migracji dwóch typów geometrycznych implantów podskokowych. Badania biomechaniczne przeprowadzono w modelu kości syntetycznej z substytutem tkanek miękkich, co umożliwiło zmniejszenie zmienności wyników, spowodowanej różnicami biologicznymi. Materiał i Metody. Model stopy odwzorowujący naturalną anatomię stworzono z syntetycznych kości oraz silikonowego substytutu tkanek miękkich o twardości odpowiadającej tkankom miękkim stopy. Badano 2 rodzaje implantów ze stopu tytanu Ti6Al4V, o rozmiarze 11 mm – wkręt podskokowy o geometrii prostopadłościennej oraz model wkrętu podskokowego o geometrii walcowej, który reprezentuje typ implantu powszechnie stosowany w zabiegach korekcji płaskostopia u dzieci. Wkręty umieszczono w zatoce stępu i poddano cyklicznemu obciążaniu (do 1’000’000 cykli z częstotliwością 5 Hz, przy maksymalnym obciążeniu 500 N). Badania porównawcze siły wyrywania wykonano bezpośrednio po implantacji oraz po badaniu dynamicznym. Wyniki. Każda z 12 próbek po badaniu dynamicznym została zakwalifikowana do badania siły wyrywania. Wkręty o geometrii walcowej wykazały wyższe wartości siły wyrywania w odniesieniu do próbek badanych bezpośrednio po implantacji oraz do próbek, które przeszły badanie dynamiczne. Implanty o tej samej geometrii nie wykazały istotnych statystycznie różnic w teście U Manna-Whitneya (p>0,05). Wniosek. Zaprezentowany syntetyczny model badawczy pozwala na uzyskanie powtarzalnych wyników w ocenie ryzyka migracji implantu. Długotrwałe obciążenie nie wpływa istotnie na ryzyko migracji implantu.

cały artykuł   pobierz (pdf)

Źródło: https://ortopedia.com.pl/resources/html/article/details?id=229356