Polityka prywatności

Warunki korzystania ze strony określone są w niniejszej Nocie prawnej, a Użytkownicy korzystający z zasobów strony wyrażają tym samym akceptację wszystkich wymienionych tu warunków.

 

1. Prawa autorskie

 

Cała zawartość strony, a w szczególności teksty, grafika i sposób prezentacji treści strony, stanowi własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.)

Użytkownicy strony mają prawo do korzystania z jej zasobów wyłącznie w granicach określonych w niniejszej Nocie prawnej i tylko na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie strony w całości lub w części, a także powielanie i rozpowszechnianie dostępnych na stronie dokumentów, obrazów, aplikacji i innych zasobów stanowi naruszenie prawa i może być dokonane tylko za zgodą ChM sp. z o.o.

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy własne, znaki towarowe, logotypy, znaki firmowe, a także materiały graficzne, fotografie, dokumenty techniczne i inne dostępne na stronie dokumenty stanowią chronioną prawem własność ChM sp. z o. o. lub innych podmiotów prawa i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Ich powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie prawa.

 

2. Ograniczenie odpowiedzialności

 

Informacje znajdujące się na tej stronie są podawane bez żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnej ani domniemanej, co do ich poprawności, kompletności, aktualności ani pełnego zakresu.   

ChM sp. z o. o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, rzetelność i/lub kompletność udostępnionych na stronie informacji i zasobów.

Zawarte na stronie dane mają jedynie charakter informacyjny i prezentacyjny.

Korzystanie ze strony odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. ChM sp. z o. o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty, utracone zyski lub inne szkodliwe skutki korzystania ze strony poniesione przez Użytkownika albo przez osoby trzecie wskutek działania Użytkownika strony, w szczególności za szkody będące następstwem wykorzystania informacji, dokumentów i innych zasobów udostępnionych na stronie w jakikolwiek sposób i/lub będące następstwem przerw w dostępie do strony, wstrzymania udostępniania strony w sieci internetowej, wadliwego działania, błędów systemu komputerowego spowodowanych działaniem wirusów komputerowych lub przez komunikację pocztą elektroniczną.

 

3. Informacje medyczne

 

Niniejsza strona może zawierać informacje medyczne, które nie zastępują jednakże porady lekarskiej ogólnej lub specjalistycznej. Powyższe informacje nie służą do samowolnego diagnozowania choroby lub stanu zdrowia. W celu określenia stanu zdrowia oraz diagnozy choroby należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Informacje zawarte na tej stronie mają jedynie charakter ogólnego wprowadzenia; nie stanowią one ani nie zastępują porad medycznych, nie stanowią oferty ani zachęty do zakupu produktów ani usług.

W żadnych okolicznościach ani ChM sp. z o.o., ani też ich partnerzy, przedstawiciele i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje znajdujące się na tej stronie, ani też z tytułu jakichkolwiek szkód.

 

4. Ochrona prywatności

 

ChM sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników strony www.chm.eu. Korzystanie ze strony odbywa się anonimowo. ChM sp. z o.o. nie zapisuje ani nie przetwarza danych będących przedmiotem poniższych warunków.

Podane przez użytkowników dane osobowe są poufne. ChM sp. z o.o. wykorzystuje je tylko w celu dostarczenia informacji odpowiadających złożonym zapytaniom i zainteresowaniom Użytkowników.

Dane kontaktowe są przekazywane odpowiednim osobom, które będą potrafiły dostarczyć informacje na temat złożonego zapytania.

Osoby korzystające z umieszczonych na stronie formularzy, adresów poczty elektronicznej i przekazujące tą drogą informacje właścicielowi strony, tj. ChM sp. z o. o., tym samym wyrażają zgodę na korzystanie przez ChM Sp. z o. o. z podanych przez nie adresów poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych.

 

5. Zmiany w polityce prywatności

 

ChM sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek do polityki prywatności. Zalecamy regularne odwiedzanie zakładki związanej w polityką prywatności w celu śledzenia wszelkich zmian w jej treści.