Polityka prywatności

ChM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)  przekazuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza ChM sp. z o.o., w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ChM sp. z o.o. (adres: Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny) (dalej jako ChM lub ADO lub Administrator danych osobowych).

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:

1. za pomocą e-maila:  ado@chm.eu

2. za pomocą telefonu: +48 85 86 86 100

3. drogą pocztową: ChM sp. z o. o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny

4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.chm.eu

 

JAKIE DANE PRZETWARZA ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych  ADO może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

1. podstawowe dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP;

2. dane adresowe i kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

3. inne dane niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

 

W polityce prywatności wyodrębnione zostały następujące grupy osób, których dane przetwarza ADO:

1. Kandydaci do pracy

2. Byli pracownicy

3. Kontrahenci/potencjalni kontrahenci:

 • osoby, które oferują ADO różne usługi lub produkty
 • osoby, które mają zawartą z ADO umowę, na podstawie której świadczą na rzecz ADO określone usługi, np. usługę sprzedaży, usługę dostawy, usługę budowlaną.

4. Klienci/potencjalni klienci:

 • osoby, którym ADO oferuje swoje produkty celem nawiązania współpracy polegającej na nabywaniu wyrobów medycznych produkowanych przez ADO
 • osoby, które mają zawartą z ADO umowę, na podstawie której nabywają produkowane przez ADO wyroby medyczne

5. Dystrybutorzy/potencjalni dystrybutorzy:

 • osoby, którym ADO oferuje swoje produkty celem nawiązania współpracy dystrybucyjnej
 • osoby, które oferują swoje usługi ADO celem nawiązania współpracy dystrybucyjnej
 • osoby, z którymi ADO ma zawartą umowę dystrybucyjną

6. Przedstawiciele kontrahentów/klientów/dystrybutorów – osoby wyznaczone do kontaktu lub osoby upoważnione do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta/klienta/dystrybutora ADO, w tym czynności wynikających z zawartej przez kontrahenta/klienta/dystrybutora z ADO umowy

7. Osoby zapraszane na szkolenia organizowane przez ADO oraz uczestnicy takich szkoleń

8. Osoby, wobec których podejmowane są działania marketingowe

9. Osoby kontaktujące się z ADO telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie chm.eu

 

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ChM PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 

 1. Informacja przeznaczona dla kandydatów do pracy:

Jeśli jesteś zainteresowany pracą u ADO i deklarujesz chęć udziału w procesie rekrutacyjnym to ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany TUTAJ.

 

2. Informacja przeznaczona dla byłych pracowników

Jeśli jesteś byłym pracownikiem ADO to ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany TUTAJ.

 

3. Informacja przeznaczona dla kontrahentów/potencjalnych kontrahentów ADO:

Jeżeli:

 • mają Państwo zawartą z ADO umowę, na podstawie której świadczą Państwo na rzecz ADO określone usługi, np. usługę sprzedaży, usługę dostawy, usługę budowlaną;
 • przedstawiają Państwo ADO swoją ofertę to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany TUTAJ.

 

4. Informacja przeznaczona dla klientów/potencjalnych klientów ADO:

Jeżeli:

 • ADO oferuje Państwu swoje produkty celem nawiązania współpracy polegającej na nabywaniu przez Państwa od ADO wyrobów medycznych produkowanych przez ADO
 • Mają Państwo zawartą z ADO umowę, na podstawie której nabywają Państwo od ADO produkowane przez ADO wyroby medyczne to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany TUTAJ.

 

5. Informacja przeznaczona dla dystrybutorów/potencjalnych dystrybutorów:

Jeżeli:

 • ADO oferuje Państwu swoje produkty celem nawiązania współpracy dystrybucyjnej
 • Państwo oferują swoje usługi ADO celem nawiązania współpracy dystrybucyjnej
 • mają Państwo zawartą z ADO umowę dystrybucyjną to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany TUTAJ.

 

6. Informacja przeznaczona dla przedstawicieli kontrahenta/klienta/dystrybutora ADO:

Jeśli są Państwo przedstawicielami kontrahenta/klienta/dystrybutora ADO, np. występują Państwo jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta/klienta/dystrybutora, w tym czynności wynikających z zawartej przez kontrahenta/klienta/dytsrybutora z ADO umowy  to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany TUTAJ.

 

7. Informacja przeznaczona dla osób zapraszanych na szkolenia organizowane przez ADO oraz uczestników takich szkoleń

Jeśli są Państwo osobami zapraszanym przez ADO na szkolenia/sympozja/konferencje lub uczestnikami tego rodzaju wydarzeń to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany TUTAJ.

 

8. Informacja dla osób, wobec których podejmowane są działania marketingowe

Jeśli są Państwo osobami, wobec których ADO podejmuje działania marketingowe to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej i przez okres wskazany TUTAJ.

 

9. Informacja przeznaczona do osób kontaktujących się z ADO telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.chm.eu

Jeśli kontaktują się Państwo z ADO lub osobami działającymi z ramienia ADO telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.chm.eu to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany TUTAJ.

 

SKĄD ADO POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

W większości przypadków ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane:

 • 1) od podmiotu, w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy to w szczególności pracowników/współpracowników kontrahentów/klientów/dystrybutorów ADO); przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu;
 • 2) ze źródeł publicznie dostępnych (art. stron internetowych); w takich przypadkach ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w postaci imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe;

 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

 

Kandydaci do pracy

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacji będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji.

 

Byli pracownicy

 

Podanie  danych osobowych było warunkiem ustawowym, wynikającym z przepisów prawa, w szczególności z art. 22Kodeksu pracy oraz odrębnych przepisów związanych z realizacją uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku pracy i było niezbędne do nawiązania i realizacji stosunku pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe byłoby nawiązanie lub realizacja stosunku pracy.

 

Kontrahenci:

 

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przedstawienia ADO ofert oraz zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może  skutkować brakiem możliwości zapoznania się przez ADO z ofertą oraz zawarcia umowy i jej realizacji.

 

Klienci

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przedstawienia przez ADO oferty oraz zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia przez ADO oferty  oraz zawarcia umowy i jej realizacji.

Dystrybutorzy

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do przedstawienia przez ADO oferty, zapoznania się przez ADO z Państwa ofertą oraz zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może  skutkować brakiem możliwości przedstawienia przez ADO oferty, zapoznania się przez ADO z Państwa ofertą oraz zawarcia umowy i jej realizacji.

Przedstawiciele kontrahenta/klienta/dystrybutora

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do przedstawienia przez ADO oferty, zapoznania się przez ADO z ofertą, realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja tych działań będzie niemożliwa lub utrudniona.

Osoby zapraszane na szkolenia/uczestnicy szkoleń

 

 

Jeśli podają Państw swoje dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zaproszenia Państwa na szkolenie (przedstawienie oferty szkolenia) lub do wzięcia udziału w szkoleniu. W przypadku niepodania danych realizacja tych działań będzie niemożliwa lub utrudniona.

Osoby, wobec których podejmowane są działania marketingowe

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu informacji handlowo – marketingowych dotyczących działalności ADO. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości przekazywania Państwu przez informacji handlowo – marketingowych.

Osoby kontaktujące się z ADO telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

 

KOMU ADO  MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • 1) osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 • 2) kontrahenci i potencjalni kontrahenci ADO, klienci i potencjalni klientom ADO (dotyczy byłych pracowników)
 • 3) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
 • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
 • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 • 4) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

CZY ADO ZAMIERZA PRZEKAZYWAC PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH? 

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

 

W przypadku byłych pracowników podczas trwania stosunku pracy dane osobowe mogły być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) w związku z wykonywaniem przez byłego pracownika  obowiązków służbowych. W przypadku części państw, do których mogły być przekazane dane osobowe Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) RODO, tj. z uwagi na niezbędność wykonania umowy o pracę, która łączyła byłego pracownika z ADO.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • 1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • 2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • 3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • 5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień ADO umożliwia kontakt:

 • 1) za pomocą e-maila: ado@chm.eu
 • 2) drogą pocztową: ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny
 • 3) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie chm.eu

 

Przysługuje Państwu również:

 • 1) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • 2) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem – jeśli ADO przetwarza dane na podstawie zgody.

 

Zgodę mogą Państwo wycofać:

1)           za pomocą e-maila: ado@chm.eu

2)           drogą pocztową ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny

3)           za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie  www.chm.eu

 

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa, w tym do profilowania

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo ADO informuje, że z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO lub podmiotu trzeciego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.